Istanbul Camileri

Murat Paşa Camii ; İstanbul Aksaray Yusufpaşa  Millet Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği noktada ve her iki caddeye de cepheli olarak 1465-1471 yıllarında Has Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin banisi, Has Murat Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da Bursa tipinde inşa edilmiş üç  camiden biridir. İki fonksiyonlu Bursa Okulu üslubundadır. Aslında külliye olarak inşa edilmiştir.1958 yılında İstanbul’da yapılan büyük istimlaklar sırasında külliye, istimlaklarden büyük zarar görmüştür. Ancak günümüze sadece cami ve haziresinin bir kısmı gelebilmiştir. Caminin plan tipi ;Erken Osmanlı plan tipini gösterir.Osmanlı mimarisinde Bursa tipi denilen ters ‘’T’’ camilerden…
Pertevniyal Valide Sultan Camii, İstanbul Aksaray meydanında 1869-1871 tarihlerinde Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal caddelerinin kesiştiği noktada Sultan I. Abdülaziz’in annesi ve Sultan II. Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan için inşa ettirilmiştir. Planlarını Sarkis Balyan 'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ve duvarcı Ohannes ile dülger kolbaşısı Dimitri görevlendirilmiştir. Pertevniyal Camisinin, neogotik tasarımıyla klasik camilerden oldukça farklı bir mimarisi vardır. Devlet ileri gelenlerinin, din bilginlerinin, hocaların katılımıyla düzenlenen büyük bir törenle temeli atılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan temel atma törenini meydanı görebilen bir evin penceresinden izlemiştir. Tek…
Tevkifiye Camii ; İstanbul boğazının  Arnavutköy-Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II. Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de II. Mahmut’un tuğrası vardır. Caminin mimarı bilinmemektedir. 3499 metrekare toplam alana sahip olan caminin iç alanı 287 metrekaredir. Cami önceleri kayıkhane olarak kullanıldığı sanılan, halen Vakıflar Müdürlüğü tarafından kiraya verilen horasan tarzı imarlı dükkânlar üzerinde yükselen geniş bir avlu içerisinde dikdörtgen plânlı, kâgir duvarlı,…
Ferruh Kethüda Camii ;  İstanbul Fatih Ayvansaray Mahkemealtı caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. Tekkeye ait diğer bölümler zaman içinde yıkılıp ortadan kalkmıştır. Külliyeden günümüze sadece cami ve çeşme kalabilmiştir.Caminin mimari planı dikdörtgen bir formdur. Cami kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin mihrabı sonradan baştan başa Tekfur Sarayı imalatı olan değerli çinilerle kaplıdır. Orijinal cami çatısı ahşaptandır. Son yapılan restorasyonlarla çatı betonlaştırılmıştır. Ferruh Kethüda Camii,…
Kazasker İvaz Efendi Camii ; İstanbul Ayvansaray Eğrikapı'da Kara surlarına cepheli olarak 1585 yılında  Kazasker İvaz Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Kazasker İvaz Efendi Camii aynı zamanda Manav İvaz Efendi Camii olarak ta adlandırılır. Bu isim İvaz Efendinin Manavgatlı olmasından kaynaklanır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında kazaskerlik yapmıştır. Hem Rumeli hem de Anadolu kazaskerliği görevlerinde bulunmuştur.Caminin mimari planı itibariyle merkezi tek kubbelidir. Merkezi kubbe beş yarım kubbeyle taşınmaktadır. Camii kesme taş ve tuğladan almaşık olarak örülmüştür. Osmanlı Klasik camilerinden farklı olarak caminin merkezi ana kapısı yoktur. Buna karşın yapının kuzey ve güney kısmında iki kapısı vardır. Giriş kapısı üzerindeki levhada Mimar…
Sokollu Mehmet Paşa Camii ; İstanbul Unkapanı köprüsünün Galata kısmında Refik Saydam caddesi ile Tersane caddelerinin kesiştiği yerde 1578 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman devri Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Sokollu camisinin yapımında Edirne Selimiye Camisinin plan şeması denenmiştir. Deniz kıyısında olan caminin altı mahzendir. Denize yakın camiler içinde en sağlam temelli olanlarından biridir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönülerek girilir. Camilerde alışılmışın aksine tek minaresi solda yer almaktadır. Bunun nedeni denize fazla yakın olmasıdır. Avlusu yoktur. Son cemaat yerine iki yönden merdivenlerle çıkılır. Caminin mimarı plan özelliği dikdörtgen formundadır. Osmanlı klasik mimarisi özeliği olan merkezi…
Bebek Camii veya Hümayun-u Abad Camii ; İstanbul boğazının Rumeli yakasında  Bebek Vapur İskelesi’nin yanında sahilde 1726 yılında  Sultan III. Ahmet için devrin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından Hümâyûn-u Âbâd Kasrının yanına yaptırılmıştır. Bu cami yapılan çeşitli tamirlerle 20.yüz yıl başlarına kadar gelmiştir. Uzun zaman bakımsızlıktan harap ve bitap vaziyette olan Bebek Câmii Evkaf Nazırı Mustafa Hayri Efendi tarafından yıktırılarak o dönemin Vakıflar Baş Mimarı Mimar Kemalettin Bey’e 1913 tarihinde aynı yerde bugünkü cami yaptırılmıştır. Kitabesi son cemaat yerinin orta kemeri üzerindedir. Cami, alçak beton duvarlarla çevrili bir avlu içindedir. Avlu kapısından girince karşımıza çıkan çeşme üzerindeki küçük kitabede…
Abbasağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakası Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesinde, Selamlık Caddesi ile Abbasağa Camii Sokağı kavşağında bulunmaktadır. Banisi, Sultan IV.Mehmet dönemi Osmanlı Sarayı’nın ünlü Darüs-saade ağalarından, Abbasağa adı ile şöhret bulmuş, Abbas bin Abdürrezzak’tır. Abbasağa Camii 1666’da Abbasağa’nın Darüssaade Ağalığından önce yapılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Abbasağa 16 Temmuz 1672’de Darüssaade Ağalığından azledilerek Mısır’a sürgün edildi ve orada vefat etti. Kabri Kahire’de defnedildiği İmam Şafii Hazretleri haziresindedir. Abbasağa, Darüssaade Ağalığı’ndan önce ve sonra birçok hayır eseri yaptırmıştır. Abbasağa’nın İstanbul’da yaptırdığı eserlerden günümüze ancak birkaçı ulaşabilmiştir. Abbasağa Camii yapıldıktan sonra bulunduğu semt Abbasağa Mahallesi olarak anılmaya başlanmıştır. Abbasağa Mahallesinde, Caminin kuzeyine doğru uzanan yamaçta…
Asariye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Asariye Caddesi ile Asariye Çıkmazı’nın kesiştikleri köşede 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Sultan II. Mahmut’tur. Caminin bugünkü yapısının 1839’da Sultan II. Mahmut tarafından inşa edildiğini bilinmektedir. Mimarı bilinmemektedir. Asariye Camii’nden evvel aynı yerde daha eski tarihli bir caminin bulunduğu kaynaklarda yazılıdır. Ancak kaynaklarda söz konusu olan caminin banisi, yeri, ve inşa dönemi hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Ancak, avluda muhafaza edilen, bizim bizzat giderek yerinde gördüğümüz Sultan II. Mahmut Tuğralı kırık kitabe ile caminin mimari özellikleri caminin bir Sultan II.Mahmut dönemi eseri olduğunu kanıtlamaktadır. Kendisinden evvel yerinde bulunan caminin zaman içerisinde…

Page 1 of 12

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.