Istanbul Camileri

Sadrazam İshak Paşa Camii; İstanbul Ahırkapı İshakpaşa caddesi ile Akbıyık sokağın kesiştiği yerde Fatih Sultan Mehmet ve Sultan II.Beyazıt dönemi Sadrazamlarından İnegöllü İshak Paşa tarafından 1482 tarihlerinde inşa ettirilmiştir. Camii ilk başta mescit olarak yaptırılmış olup 1747 yılında Tiryaki Hasan Paşa tarafından Minber koydurularak Camiye çevrilmiştir. Cami ile beraber sıbyan mektebi ve hamam yaptırılmıştır. Sıbyan mektebi zamanımıza ulaşmamış olup, hamam depo olarak kullanılmaktadır.  Zaman içinde yangın ve depremlerden dolayı camii zarar görmüştür. Camii 1733 -1813- 1937- 1958 yıllarında önemli şekilde tamir edilmiştir. Camii tek bir merkezi kubbelidir. Caminin harim alanı 81 metrekaredir. Son cemaat yeri ve çevre duvarı 1973 yılında…
Akbıyık Mehmet Efendi camii ; İstanbul Sultanahmet Ahırkapı Akbıyık sokakta 1488 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Akbıyık Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Akbıyık Mehmet Efendi mezar taşından da anlaşılacağı gibi 1488 tarihinde vefat etmiştir. Bu durumda camiinin 1488 yılından daha evvel yapıldığı varsayılmaktadır. Yapı moloz taşından örülmüş kagir bir yapıdır. Binanın ahşap bir çatısı vardır. Minaresi 1480 lerin mimari geleneğini yansıtır. Camii döneminin özellikleri itibariyle mütevazi ölçülerde yapılmış bir yapıdır. Sur içinde yapılmış camiiler arasında en doğuda bulunan bir yapı olduğundan ‘’İmamül-mesacid ‘’namıyla tanınır. Camii avlusu bu gün mahalle evlerinin kıskaçında boğulmuştur. Avluya kuzeyden girilir. Avlunun güneyinde abdest muslukları bulunur.
Murat Paşa Camii ; İstanbul Aksaray Yusufpaşa  Millet Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği noktada ve her iki caddeye de cepheli olarak 1465-1471 yıllarında Has Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin banisi, Has Murat Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da Bursa tipinde inşa edilmiş üç  camiden biridir. İki fonksiyonlu Bursa Okulu üslubundadır. Aslında külliye olarak inşa edilmiştir.1958 yılında İstanbul’da yapılan büyük istimlaklar sırasında külliye, istimlaklarden büyük zarar görmüştür. Ancak günümüze sadece cami ve haziresinin bir kısmı gelebilmiştir. Caminin plan tipi ;Erken Osmanlı plan tipini gösterir.Osmanlı mimarisinde Bursa tipi denilen ters ‘’T’’ camilerden…
Pertevniyal Valide Sultan Camii, İstanbul Aksaray meydanında 1869-1871 tarihlerinde Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal caddelerinin kesiştiği noktada Sultan I. Abdülaziz’in annesi ve Sultan II. Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan için inşa ettirilmiştir. Planlarını Sarkis Balyan 'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ve duvarcı Ohannes ile dülger kolbaşısı Dimitri görevlendirilmiştir. Pertevniyal Camisinin, neogotik tasarımıyla klasik camilerden oldukça farklı bir mimarisi vardır. Devlet ileri gelenlerinin, din bilginlerinin, hocaların katılımıyla düzenlenen büyük bir törenle temeli atılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan temel atma törenini meydanı görebilen bir evin penceresinden izlemiştir. Tek…
Tevkifiye Camii ; İstanbul boğazının  Arnavutköy-Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II. Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de II. Mahmut’un tuğrası vardır. Caminin mimarı bilinmemektedir. 3499 metrekare toplam alana sahip olan caminin iç alanı 287 metrekaredir. Cami önceleri kayıkhane olarak kullanıldığı sanılan, halen Vakıflar Müdürlüğü tarafından kiraya verilen horasan tarzı imarlı dükkânlar üzerinde yükselen geniş bir avlu içerisinde dikdörtgen plânlı, kâgir duvarlı,…
Ferruh Kethüda Camii ;  İstanbul Fatih Ayvansaray Mahkemealtı caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. Tekkeye ait diğer bölümler zaman içinde yıkılıp ortadan kalkmıştır. Külliyeden günümüze sadece cami ve çeşme kalabilmiştir.Caminin mimari planı dikdörtgen bir formdur. Cami kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin mihrabı sonradan baştan başa Tekfur Sarayı imalatı olan değerli çinilerle kaplıdır. Orijinal cami çatısı ahşaptandır. Son yapılan restorasyonlarla çatı betonlaştırılmıştır. Ferruh Kethüda Camii,…
Hacı Hüsrev Mescidi veya Ümmi-Han Hatun Mescidi;  İstanbul Ayvansaray’da Karasurları ile Haliç Surlarının kesiştiği noktada taşınarak inşa edilmiş bir mescittir. Mescidin ilk yeri Eğrikapı dışında ve bu kapı ile Yavedud Türbesi arasında, Yenimahalle Sokağı ile Hacı Hüsrev Camii Sokağı'nın birleştiği yerde ve Hacı Hüsrev Sokağı'nın sağ köşesinde 1591 tarihinde Divan Katipi Hacı Hüsrev tarafından inşa ettirilmiştir. Haliç Köprüsü ve çevre yolunun yapımı sırasında, birkaç sokak hariç, bütün bu semt, Abdülvedud Mahallesi, Tokmaktepe ve mezarlıkları ile beraber ortadan kalkmıştır. Camii, meyilli bir arazide yapıldığından fevkanidir. Yığma taştandır. Sağ tarafında, kapısı son cemaat yerine açılan ince tuğladan yapılmış minaresinin, yalnız gövdesi ve şerefesinin alt…
Kazasker İvaz Efendi Camii ; İstanbul Ayvansaray Eğrikapı'da Kara surlarına cepheli olarak 1585 yılında  Kazasker İvaz Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Kazasker İvaz Efendi Camii aynı zamanda Manav İvaz Efendi Camii olarak ta adlandırılır. Bu isim İvaz Efendinin Manavgatlı olmasından kaynaklanır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında kazaskerlik yapmıştır. Hem Rumeli hem de Anadolu kazaskerliği görevlerinde bulunmuştur.Caminin mimari planı itibariyle merkezi tek kubbelidir. Merkezi kubbe beş yarım kubbeyle taşınmaktadır. Camii kesme taş ve tuğladan almaşık olarak örülmüştür. Osmanlı Klasik camilerinden farklı olarak caminin merkezi ana kapısı yoktur. Buna karşın yapının kuzey ve güney kısmında iki kapısı vardır. Giriş kapısı üzerindeki levhada Mimar…
Sokollu Mehmet Paşa Camii ; İstanbul Unkapanı köprüsünün Galata kısmında Refik Saydam caddesi ile Tersane caddelerinin kesiştiği yerde 1578 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman devri Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Sokollu camisinin yapımında Edirne Selimiye Camisinin plan şeması denenmiştir. Deniz kıyısında olan caminin altı mahzendir. Denize yakın camiler içinde en sağlam temelli olanlarından biridir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönülerek girilir. Camilerde alışılmışın aksine tek minaresi solda yer almaktadır. Bunun nedeni denize fazla yakın olmasıdır. Avlusu yoktur. Son cemaat yerine iki yönden merdivenlerle çıkılır. Caminin mimarı plan özelliği dikdörtgen formundadır. Osmanlı klasik mimarisi özeliği olan merkezi…

Page 1 of 14

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.