Istanbul Camileri

Akbıyık Mehmet Efendi Camii,  Aksaray Haseki Cerrah Mehmet Pasa Camii,  Aksaray Haseki Davut Pasa Camii,  Aksaray Haseki Hürrem Sultan Camii,  Aksaray Laleli Camii,  Aksaray Murat Pasa Camii,  Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii,  Arnavutköy Tevfikiye Camii,  Ayvansaray Ferruh Kethüda Camii,  Ayvansaray Hacı Hüsrev Camii,  Ayvansaray Kazasker İvaz Efendi Camii,  Ayvansaray Yusuf Sücaüttin Camii,  Azapkapı Sokollu Mehmet Paşa Camii,  Bebek Camii - Bebek Hümayunu Abat Camii,  Besiktaş Abbasağa Camii,  Beşiktaş Asariye Camii,  Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii,  Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii, Beşiktaş Sinan Paşa Camii,  Beşiktas Vişnezade Camii,  Beşiktaş Yahya Efendi Camii,  Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii,  Beyazıt Ali Paşa Camii, Beyazıt Sultan II.Beyazıt…
Cerrah Mehmet Paşa Camii; İstanbul Aksaray Haseki Cerrahpaşa caddesinde 1593 yılında Osmanlı Sadrazamlarından Cerrah Mehmet Paşa tarafından mimar Davut Ağa’ya yaptırılan külliyenin ana binasıdır. Cerrah Mehmet Paşa külliyesi günümüzde Haseki Kürkçübaşı, Ahmed Şemseddin Mahallesi sınırları içerisindedir. Külliye Marmara’ya bakan hakim bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Bu itibarla denizden, sonradan yapılmış apartmanlara rağmen güzel bir görüntüsü vardır. Külliyenin banisi ve Vakfı Cerrah Mehmet Paşa, Yeniçeri ağalığından Sadrazamlığa kadar yükselmiş ve Sultan III.Mehmet şehzadeliği esnasında sünnetini yapmış olmasından dolayı da Sultan III.Mehmet padişah olunca O’nun veziri olmuş bir zattır.Daha sonrada Sadrazamlık makamına getirilmiştir. Caminin mimari planı; klasik Osmanlı Mimarisi kapsamında görülecek camilerden…
Davut  Paşa Camii  ; İstanbul Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa caddesinde , Davutpaşa medresesi sokağı ile Ağababa sokakların arasındaki alanda  1485 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Davut Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir.Davut Paşa külliyesi medrese, imaret, mektep, çeşme ve camii olarak yaptırılmıştır. Külliye ilerleyen yıllarda büyük tahribata uğramış ve imaret yapısı yok olmuştur. Camiinin kapı kitabesi İbni Kemalin eseri olup Şeyh Hamdullah hattı ile ifade edilmiştir. Camii kitabede belirtildiği gibi 1485 yılında yapılmıştır. Caminin mimari planı kare formdadır. Tek kubbeli tipik bir geçiş dönemi camisidir. Mihrap dışarı doğru bir nişle planlanmıştır. Merkezi ve tek kubbeyi taşıyan kemer…
Haseki Hürrem Sultan Camii ;İstanbul  Haseki semtinde Haseki caddesi üzerinde  1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın karısı Haseki Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Hemen caminin karşısına Haseki Hürrem Sultan tarafından yaptırılan külliye daha geç tarihte 1551 tarihinde yaptırılmıştır. Külliye, medrese, darüşşifa, imaret, mektep, ve sebilden oluşur. Hürrem Sultan Camii, kare bir plan üzerine yapılmış tek merkezi kubbeli mütevazi ölçülerde yapılmış basit bir camidir. Caminin batısında beş kubbeli son cemaat yeri vardır. Sultan I. Ahmet, 1612’de yapının doğusuna kubbeli bir bölüm ekletmiştir. Onarılan mihrap mukarnas dolgulu, barok süslemelidir. Minber kürsüsü ahşap geometrik geçme süslemelidir. Medrese ortada avlu, çevresinde revaklı odalar bulunan klasik üsluptadır.…
Laleli Camii ; İstanbul Laleli semtine adını vermiş olan Ordu caddesine cepheli 1760-1763 yılları arasında Sultan III. Mustafa tarafından Mimar Tahir Ağa’ya yaptırılan Barok stildeki külliyenin ana yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Caminin adı Sultan III. Mustafa'nın velisi saydığı Laleli Baba'nın ismini bu ibadethaneye vermesinden gelir. Laleli külliyesi camii, imaret, türbe, sebil, muvakkithane, hamam, kervansaray ve dükkanlardan oluşmaktadır. Külliye kompleksi 1783 yılındaki bir yangında tahrip oldu ve kısa bir süre sonra onun tamamlanmasıyla cami yeniden derhal inşa edildi. 1911 yılındaki yangın medreseyi ve onu takip eden yol yapım çalışmaları ise caminin diğer pek çok ek yapılarını tahrip etti. Caminin hamamı yıkılmıştır. Caminin mimarı…
Murat Paşa Camii ; İstanbul Aksaray Yusufpaşa  Millet Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği noktada ve her iki caddeye de cepheli olarak 1465-1471 yıllarında Has Murat Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin banisi, Has Murat Paşa Fatih Sultan Mehmet döneminde vezirlik yapmış ve Uzun Hasan’la yapılan savaşta şehit olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da Bursa tipinde inşa edilmiş üç  camiden biridir. İki fonksiyonlu Bursa Okulu üslubundadır. Aslında külliye olarak inşa edilmiştir.1958 yılında İstanbul’da yapılan büyük istimlaklar sırasında külliye, istimlaklarden büyük zarar görmüştür. Ancak günümüze sadece cami ve haziresinin bir kısmı gelebilmiştir. Caminin plan tipi ;Erken Osmanlı plan tipini gösterir.Osmanlı mimarisinde Bursa tipi denilen ters ‘’T’’ camilerden…
Pertevniyal Valide Sultan Camii, İstanbul Aksaray meydanında 1869-1871 tarihlerinde Atatürk Bulvarı ile Turgut Özal caddelerinin kesiştiği noktada Sultan I. Abdülaziz’in annesi ve Sultan II. Mahmut'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan için inşa ettirilmiştir. Planlarını Sarkis Balyan 'ın çizdiği, hazırlanmasına Hagop Balyan`ın katıldığı da bilinmektedir. Mimarı Montani'dir. Çizim işlerinde, desinatör Osep çalışmıştır. Uygulama ve şantiye yönetimi için Bedros Kalfa ve duvarcı Ohannes ile dülger kolbaşısı Dimitri görevlendirilmiştir. Pertevniyal Camisinin, neogotik tasarımıyla klasik camilerden oldukça farklı bir mimarisi vardır. Devlet ileri gelenlerinin, din bilginlerinin, hocaların katılımıyla düzenlenen büyük bir törenle temeli atılmıştır. Pertevniyal Valide Sultan temel atma törenini meydanı görebilen bir evin penceresinden izlemiştir. Tek…
Tevkifiye Camii ; İstanbul boğazının  Arnavutköy-Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II. Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de II. Mahmut’un tuğrası vardır. Caminin mimarı bilinmemektedir. 3499 metrekare toplam alana sahip olan caminin iç alanı 287 metrekaredir. Cami önceleri kayıkhane olarak kullanıldığı sanılan, halen Vakıflar Müdürlüğü tarafından kiraya verilen horasan tarzı imarlı dükkânlar üzerinde yükselen geniş bir avlu içerisinde dikdörtgen plânlı, kâgir duvarlı,…
Ferruh Kethüda Camii ;  İstanbul Fatih Ayvansaray Mahkemealtı caddesi ile Kahkaha sokağın kesiştiği noktada 1562-1563 yıllarında dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa’nın kethüdası Ferruh Efendi tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimar Sinan'ın eseri olan cami, Osmanlı döneminde Halvetiyye tarikatının Sünbüliye koluna ait bir tekke olarak da kullanıldığı için Balat Tekkesi adıyla da ünlenmiştir. Tekkeye ait diğer bölümler zaman içinde yıkılıp ortadan kalkmıştır. Külliyeden günümüze sadece cami ve çeşme kalabilmiştir.Caminin mimari planı dikdörtgen bir formdur. Cami kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin mihrabı sonradan baştan başa Tekfur Sarayı imalatı olan değerli çinilerle kaplıdır. Orijinal cami çatısı ahşaptandır. Son yapılan restorasyonlarla çatı betonlaştırılmıştır. Ferruh Kethüda Camii,…

Page 1 of 12

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.