Türbeler

Mustafa Reşit Paşa türbesi, 1858 yılında İstanbul Beyazıtta bulunan Beyazıt camiinin haziresine İsviçreli Mimar Fossatti tarafından inşa edilmiştir. Beyazıt camii haziresinde bulunan türbeler arasında anıtsal niteliği ile son türbedir. Beyazıt Camii'nin haziresinin güney köşesinde,Yeniçeriler Caddesine bakan cephededir.Bu türbe ile Sultan Beyazıt'ın türbesi arasındaki göz alıcı farklılık Osmanlı mimarisinin 3 asırlık dönemde ne denli değiştiğini gösterir.Osmanlı türbe mimarisinden farklı bir planda olan türbe, 6.00x6.00 m. ölçüsünde kare planlı bir yapı olup, üzeri prizma şeklinde pandantiflere oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Kesme taştan yapılmış olan türbe, hazire duvarlarının dışında, 2 m'lik bir podyum üzerine oturtulmuştur. Türbenin her cephesinde birbirinden farklı bir uygulama…
Sultan II.Beyazıt türbesi,İstanbul Beyazıt Meydanı’nda 1514 yılında Sultan II. Bayazıt külliyesinin haziresine inşa edilmiştir. Türbeyi II. Bayazıt’ın (1481–1512) oğlu Yavuz Sultan Selim (1512–1520) caminin Kıble yönündeki hazireye yaptırmıştır. Türbenin mimarı kesinlik kazanamakla birlikte Mimar Hayreddin olduğu sanılmaktadır.Sultan II. Bayazıt saltanatı oğlu Yavuz Sultan Selim’e bıraktıktan sonra Dimetoka’ya gönderilmiş, ancak Çorlu yakınlarında 1512 yılında ölmüştür. Bundan sonra İstanbul’a getirilerek kendi adına yaptırdığı camisine gömülmüştür.Türbe Klasik Osmanlı türbe mimarisi formunda, köfeki taşından sekizgen planlı olup, her kenarı 5.35 m. ölçüsündedir. Üzeri sağır sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Bu türbe Mimar Sinan öncesi Osmanlı devri mimarisi ile Klasik Osmanlı mimarisi arasında bir…
Keçeçizade Mehmet Emin Fuad paşa türbesi,İstanbul Çemberlitaş, Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi’nde bulunan 1870 yılında inşa edilmiştir, Fuad Paşa 1869 yılında Fransada Nice şehrinde vefat etmiştir. Keçecizade Fuad Paşa’nın ölmeden önce bu türbenin tasarımını yaptırdığı, ölümünden sonra da inşaa edildiği bilinmektedir. Keçecizade Fuad Paşa Tanzimat dönemi Osmanlı sadrazamlarından olup, Şair Keçecizade Mehmet İzzet Efendi’nin oğludur. Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane-i Askeriye’yi bitirmiş, Hekim Yüzbaşı olarak Trablusgarp’a gitmiş, 23 yaşında hekimliği bırakarak Bab-ı Âli Tercüme Odasına 1837 yılında girerek diplomatlığa başlamıştır. Büyük Reşit Paşa son derece mükemmel Fransızca bilen Fuad Paşa’yı himayesine alarak Mütercimievvel ve Londra elçiliği başkâtibi yapmıştır. Bundan sonra 1844’te Madrid muvakkat elçisi,…
Koca Sinan Paşa türbesi, İstanbul Çemberlitaşta bulunan Koca Sinan Paşa külliyesinin haziresine 1596 yılında  Mimar Davud Ağa tarafından inşa edilmiştir.Koca Sinan Paşa Sultan II. Selim (1566–1574), Sultan III. Murat (1574–1595), Sultan III. Mehmet (1595–1603) dönemlerinde beş defa sadrazamlık yapmıştır. Mirimiranlık rütbesi ile Erzurum, Halep, Mısır Beylerbeyliğine tayin edilmiştir. Sultan II. Selim zamanında Yemen seferine katılmış ve Yemen’i fethettiği için de kendisine Yemen Fatihi unvanı ile Vezirlik rütbesi verilmiştir. Ardından Tunus’u da fethetmiştir. İran seferinde Serdar ve Sadrazam olmuştur. Bu dönemde yaşlı olduğundan ötürü de kendisine Koca Sinan Paşa denilmiştir. Koca Sinan Paşa’nın türbesi dıştan on altıgen, içten sekizgen planlıdır. Kesme taştan yapılmış olan…
Sultan II.Mahmut türbesi, İstanbul Çemberlitaş’ta Divanyolu Caddesi üzerine 1840 yılında  Ebniye-i Hümayun kalfalarından Ohannes Dadyan ve Bogos Dadyan tarafından inşa edilmiştir. Sultan II. Mahmut Türbesi çevresindeki büyük bir alanda bir Osmanlı anıtsal mezarlığı olmuştur.Bu türbe alanında Sultan II.Mahmut dışında Sultan Abdülaziz ve Sultan II.Abdülhamit yatmaktadır.Türbe alanı sebil, muvakkithane ve hazireden meydana gelmiş olup türbe bu alanın güney batı uçundadır. Türbe Divanyolu caddesine cephelidir.Sultan II. Mahmud’un (1808–1839) 1 Temmuz 1839’da ölümünden sonra yapılan görevlendirmelerle 1839’da yapılmış ve 11 Kasım 1840’ta açılmıştır.. Türbenin mali ve idari işlerinden de bina emini Bekir Abdülhalim Efendi sorumlu olmuştur. Türbedeki kitabeleri de Hattat Mehmet Haşim Efendi…
Cedid Havatin Türbesi, İstanbul Eminönü, Yeni Cami külliyesinin haziresindeki, Hatice Turhan Sultan Türbesi’nin arkasında, 384. ada, 156. parselde yer almaktadır. Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne, Havatin ( Kadınlar ) Türbesi’nin eklenmesinin de yetersiz kalmasından dolayı, yeni bir bölüm daha ilave edilmiştir. Bu bölüme Cedid Havatin Türbesi denilir. Türbe, dikdörtgen planlı, kuzeybatı kısmı kubbeli bir yapıdır. Türbeye hem batı kenarındaki bir kapıdan, hem de Havatin Türbesi’nin kuzeyindeki bir pencereden girilebilmektedir. Mekan, doğu ve batı cephelerinde açılmış alt pencereler ile kuzeye açılmış üst pencereler ile aydınlatılır. Alt pencereler demir şebekelidir. Pandantifler, kasnak ve kubbe, siyah ve griye çalan mavi renklerin kullanıldığı kalem işleri ile süslenmiştir.…
Hatice Turhan Sultan türbesi,İstanbul Eminönündeki Yeni Camii haziresine 1663 yılında Mimar Mustafa Ağa tarafından inşaa edilmiştir. Safiye Sultan’ın 1598’de yapımını başlattığı camii Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır. Yeni Cami’nin güneyinde yer alan türbe ile cami arasında bir yol geçmektedir.Türbe Valide Sultan adına yapılmışsa da, daha sonra buraya oğlu Sultan IV. Mehmet ve üç Osmanlı Padişahı daha gömülmüştür. Hatice Turhan Sultan, Sultan İbrahim’in eşi, Sultan IV. Mehmet’in de annesidir. Mimari yönden Sultanahmet Türbesi’ne benzeyen bu türbe kare planlı bir mekan ile türbenin ön cephesinde 15.00x15.00 m. ölçüsünde bir revaktan meydana gelmiştir. Bu revak kırmızı ve beyaz taşların alternatifli olarak örülmesinden meydana…
Sultan I.Abdülhamit türbesi;  İstanbul  Eminönü'ndeki Hamidiye caddesinde 4.Vakıf Han’ın karşısında bulunan Sultan I.Abdülhamit külliyesinin haziresine 1790 yılında Mimar Tahir ağa tarafından inşa edilmiştir. Türbe,Sultan I.Abdülhamit (1774–1789) tarafından1777 yılında yaptırılan imaretin bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu imaretin yanına medrese, sebil, çeşme, kütüphane eklemiştir. İmaretin Bina eminliğini Mustafa Ağa, mimarlığını da Beylerbeyi Camisi’ni yapan Mehmet Tahir Ağa yapmıştır. Meşrutiyetin ilk yıllarında bu imaret Evkaf Nazırı Hayri Efendi tarafından yıkılarak ortadan kaldırılmış, yerinde yalnızca türbesi kalmıştır. İmaretin sebili bugün Gülhane Parkı karşısında bulunmaktadır. İmaretin bir bölümünü oluşturan Sultan I.Abdülhamit’in Türbesi’nin bulunduğu yerde bir manastırın bulunduğu kaynaklardan öğrenilmektedir. Abdülhamit döneminde arsa halindeki yere bu yapı topluluğu yapılmıştır.…
Abdurahmanpaşa Türbesi, İstanbul Eyüp’te Camii Kebir Caddesi ile Boyacı Sokağı’nın kesiştiği noktada 1648 yılında Şekerpare Kadın tarafından yaptırılmıştır. Abdurrahman Paşa Sultan İbrahim (1640–1648) döneminde Babüssaade Ağası olmuştur. Osmanlı sarayında Enderun’dan yetişmiş, Anadolu ve Mısır valiliklerinde bulunmuş 1652 yılında da öldürülmüştür.Türbe köfeki taşından, sekizgen planlı kubbeli bir yapıdır. Klasik Osmanlı üslubunda olan türbenin kubbeye geçişleri pandantiflerle sağlanmıştır. Türbenin içerisi altlı üstlü iki sıra halinde, dikdörtgen silmelerle çevrilmiş pencerelerle aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıra pencereler mermer şebekeli, dikdörtgen söveli, üst sıradakiler ise sivri kemerli alçı vitraylıdır. Bu vitraylarda madalyonlar içerisinde çiçek demetlerinden oluşan bezeme görülmektedir.Türbenin giriş kapısı üzerinde on dört mısralık kitabede Şekerpare…

Page 2 of 7

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.