Istanbul Ermeni Ortodoks Kiliseleri

Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Karaköy ve Tophane arasında Kemeraltı Caddesi, Sakızcılar Sokağı 3 numarada yer alır. Aziz Krikor’a ithaf edilen yapı, Ermeniler tarafından inşa edilen en eski kilisedir. 1360 tarihli bir yazmada, bugünkü kilisenin bulunduğu yerde daha önceleri Surp Sarkis adında başka bir kilisenin olduğundan bahsedilmektedir. Bu kilise, ataları Anili olan Kefeli bezirganlar tarafından 1436 senesinde Rum hakimiyeti sırasında inşa edilmiştir. Bu Kefelilerin bir kısmı Lehistan’a bir kısmı İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Kilise duvar dibinde Kayserili Grigor’un mezarı görülür. Birçok yangın geçiren kilise, özellikle 1731’de Büyük Oruç dönemindeki yangında tamamen tahrip olmuş ve 1733’de Kayserili Sarkis Kalfa tarafından yeniden inşaa…
Surp Krikor Lusavoriç Ermenı Ortodoks Kilisesi ; İstanbul adalarından Kınalıada’da Akgünlük sokakta 1854-1857 tarihlerinde inşa edilmiştir. Sultan I.Abdülmecit’in fermanıyla 1854 yılında yapımına izin verilmiştir.1857 yılında ise Ermeni Partiği Hagop tarafından hizmete açılmıştır. Bir avlu içinde yer alan yapı doğu ve batı aksındadır. Kilisenin doğusunda yarım apsis kubbesi, batısında ise narteks bulunur. Apsis içerden yuvarlak bir form olamasına karşın dışarıdan köşelidir. Çan kulesi batıdaki nartekse giriştedir. Çan kulesi kademeli olarak yükselmekte olup bir kulahla sona erer. Narteks dikdörtgen formatında olup. Ana kiliseden daha geniştir. Bu da kuzey ve güneyde narteksin dışarı çıkmasını meydana getirmiştir. Narteksin üstü düz bir çatı ile örtülmüştür. Nartesksin kuzey…
Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks kilisesi ; İstanbul Suriçi Kumkapı Şarapnel sokakta Ermeni Patrikhane kilisesi olarak kullanılmaktadır. İstanbul Ermeni Patrikhanesi (Ermenice: Badriarkaran Hayots Bolso), Osmanlı Devleti'nde yaşayan Ermenilerin ruhani ve dünyevi işlerini yönetmek üzere 1461'de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş olan bir kurumdur. Halen Ermeni Apostolik Kilisesi'ne (Gregoryen) mensup Türkiye Ermenilerinin dini önderliğini yapmaktadır. Patrikhane merkezi İstanbul'un Nişanca’dadır. İstanbul fethedilmeden önce II. Mehmed teftiş için Bursa'ya gelir ve Bursa Ermenileri Episkoposu Hovagim'i de ziyaret etmek ister. Sultan Mehmet, Hovagim'in odasına aniden girince Hovagim heyacanlanır. Sultan ne yaptığını sorduğunda, Allah kelamı okuyorum diye cevap vererek elindeki İncil'i gösterir. Sultan Mehmet'de Hovagim'den İncil'den rastgele bir…
Kumkapı Surp Harutyun Ermeni Kilisesi, İstanbul Suriçinde   1855 tarihinde inşa edilmiştir. Kumkapı dışı olarak adlandırılan Yenikapı-Kumkapı arasındaki bölgede yaşayan ve ağırlıklı olarak balıkçılık ve kayıkçılıkla geçinen Ermeniler için, 1832 yılında yayımlanan fermanla, ahşap bir şapel inşa edilmiştir. Daha sonra Kazaz Artin Amira'nın girişimiyle bu şapel genişletilir ve yanına, yoksul balıkçı çocukları için bir okul yapılır. 18 Ocak 1855 tarihli fermanla kilise yeniden inşa edilerek 14 Aralık 1855 tarihinde ibadete açılır.Kilisenin bitişiğindeki Boğosyan-Varvaryan İlkokulu, Kumkapı'daki Ermeni nüfusun azalmasıyla nedeniyle, 1981 yılında Patriklik ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kapatılmıştır.155 Vakıf yönetimi, 2012'de, uzun zamandır boş olan okul binasının otel olarak kullanılmak üzere kiraya…
Surp Krikor Lusavoriç Ortadoks Ermeni Kilisesi ; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kuzguncuk Çarşı caddesinde 1835 tarihinde Kayserili Mimar  Ohannes  Amira Servenyan tarafından inşa edilmiştir. 18 yüzyılda semte yerleşmeye başlayan Ermeniler burada bir Basmahane açmışlar ve zengin nakışlı kumaşlar üretmişlerdir. Basmahane daha sonra Üsküdar’a taşınmış ve Sarkis Kalfa Basması ile ünlendiği bilinmektedir. Zamanla Kuzguncuk’taki Ermeni sayısı artınca 1835 yılında Kayserili Mimar  Ohannes Amira Serveryan’a ahşap bir kilise yaptırılmıştır. Günümüzde iskelenin karşısında bulunan yapının 1861 yılında kagir ve kubbeli olarak yeniden inşa edildiği bilinmektedir. Cami ile yan yana bulunan yapı, kozmopolit yaşam ahenginin adeta bir göstergesidir. Yapı kaba yonu taş malzemeyle inşa edilmiştir. Yalın…
Surp Hovhannes Ermeni Ortodoks Kilisesi ; İstanbul Suriçinde Yedikule Samatya arasında Sahil yoluna cepheli olarak 1807 tarihlerinde inşa edilmiştir. Bugünkü Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi'nin temelleri, Narlıkapı'da 1751'de hizmete giren, İstanbul'un ilk Ermeni hastanesinin ibadet mekânı ihtiyacını karşılamak amacıyla, Hovhannes Amira Dadyan ve Garabed Amira Aznavuryan'ın girişimiyle,1807'de atılmıştır. 1835'te onarımdan geçirilen yapı, 1962'de yeniden inşa edilmek üzere yıktırılır ve 1964'te yeni binasında hizmet vermeye başlar.Narlıkapı semtinde İstanbul Surlarına bitişik olarak inşa edilmiştir.Sayfamızdaki tüm kilise bilgileri Sayın Prof EVA Şarlak'ın İstanbul kiliseleri kitabından özetlenmiştir.
Surp Asdvadzadzin Ermeni Ortodoks Kilisesi ; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Ortaköy Cibinlik sokakta inşa edilmiştir. Eski kaynaklar, bu kilisenin yerinde Surp Kiragoz Kilisesi’nin bulunduğu ve tahrip olduktan sonra 1726 yılında Patrik  Hovannes Golod tarafından tamir ettirilip Surp Asdvadzadzin ismiyle hizmete açıldığı anlatmaktadırlar. O tarihlerde tepelerin eteklerinde bir çok ermeninin ikamet ettiği ve tepelerde Ermeni mezarlıkları olduğu anlatılmaktadır. Bu bölgenin Arabyanların matbaaları sayesinde bir kültür merkezi olduğu ifade edilmektedir. Bu yapı zamanla tahrip olunca bugünkü kilise yaptırılmıştır. 1824 yılında tamir edilen yapı 1835 tarihinde büyütülerek birkaç kez tamir edilmiştir. Avlu içerisinde yer alan yapının batısında narteks, doğusunda apsis bulunmaktadır. Yapı ortada çift meyilli…
Altımermer Surp Hagop Ermeni Ortodoks Kilisesi;  İstanbul Suriçinde Kocamustafapaşa ile Samatya arasında Altımermer caddesinde inşa edilmiştir. Kocamustafapaşa Altımermer'deki Surp Hagop Kilisesi'nin tam olarak ne zaman kurulduğuna dair bilgi yoktur. 1839'da onarılan kilise daha sonra ahşap olarak yeniden inşa edilir ve 13 Haziran 1858'de Patrik Hagopos Seropyan tarafından ibadete açılır. Bir süre sonra harap olan bina, 1892'de, bu kez kagir olarak inşa edilir ve kilise, 28 Aralık 1899'da Patrik Horen Aşıkyan tarafından yeniden ibadete açılır.Sayfamızdaki tüm kilise bilgileri Sayın Prof EVA Şarlak'ın İstanbul kiliseleri kitabından özetlenmiştir.
Surp Kevork Ermeni Ortodoks Kilisesi ; İstanbul Suiçinde Kocamustafapaşa’da Bizans döneminde inşa edilmiştir. Fatih semtinin üçüncü büyük kilisesi olan Surp Kevork, İstanbul'daki en eski Ermeni kiliselerindendir. İstanbul'un Osmanlı egemenliğine geçmesinden sonra Sultan II. Mehmed tarafından Ermeni Patrikliği'ne tahsis edilmiş ve ilk Patrikhane kilisesi olmuştur. 1031'de Bizans İmparatoru III. Romanos Arkirios tarafından yaptırıldığı, Bizans'ın en görkemli kiliselerinden biri olduğu ve yanındaki manastırla birlikte 'Theotokos', 'Ayia Maria', 'Panayia', 'Peribleptos' ve 'Sulu Manastır' adlarıyla anıldığı bilinmektedir. 1490'da Ermenilere verilmesiyle birlikte kilisenin adı Surp Asvadzadzin olarak değiştirilmiştir. Bir dönem Rumlara, ardından tekrar Ermenilere tahsis edilmesinin iki toplum arasında yarattığı gerginlik ve çatışmalardan ötürü, halk arasında…

Page 2 of 3

  • Son Kusak

    SAYFAMIZIN ANA KONULARI :

    ASİTANE: Bu bölümde İstanbul’un fethinden Sultan IV.Mustafa’nın saltanatının sonuna kadar inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Bunlar Osmanlı Klasik Mimari Eserleridir. Bunlar Camiler, Külliyeler, Mescitler, Sıbyan Mektepleri, Hamamlar, Sebiller ve Türbelerdir.  DERSAADET: Sultan II.Mahmut’un tahta çıkışı ile Cumhuriyetin 10.yılına kadar inşa edilmiş yapılardır. Bu bir batılılaşma dönemidir. Saray, Kasır, Köşk, Yalı, Okullar ve İstanbul’un anıt yapıları gibi bu dönemin yapılarıdır. EKALİYETLER: Gayrimüslimler olarak ta adlandırılan Rum Ortodoks, Ermeni Ortodoks, Ermeni Katolik, Latin Katolik, Protestan ve Musevi Cemaatine ait binalardır. KİŞİLER: Osmanlı döneminde insanlar çaplarına göre isimlerinin anılması için İstanbul’a bir bir eser bırakmayı hedeflemişlerdir. Padişahlar, İstanbul için selatin camiler inşa ettirirken, bir Kapı Ağası da kendi bütçesine uygun çeşme yaptırmıştır. Bu bölümde İstanbul’a eser yaptıranların hayat hikayeleri ni anlattık. YAPILAR: İstanbul'da bulunan özel konumlu yapılar ve külliyeler. PERA: 1840 tarihlerinde itibaren Pera’da inşa edilen yapılar, sinemalar, tiyatrolar, oteller, pasajlar ve ibadethaneler. SANAT: Osmanlı Sanatının süsleme unsurları olan Hat, Minyatür, Tezhip, Çini ve El yazmalarını meydana getiren büyük ustalar ve eserlerinin tanıtımı. ESKİ İSTANBUL FOTOGRAFLARI: İstanbul’un fotoğrafları 1860 tarihinden itibaren çekiliyor. Bu çekilen fotoğrafları; Osmanlı Kartpostalları,  Osmanlı'da günlük yaşam, İstanbul Boğaziçi Rumeli Yakası, Eski Büyükada, Eski Eminönü-Sirkeci, Eski Karaköy Galata, Eski Taksim Meydanı ve Topçu Kışlası, Eski Üsküdar,  Yıldız Sarayı Mabeyn Arşivi olarak dosyaladık. İSTANBUL SEMTLER: İstanbul’daki Semtleri ayda bir yenisini ilave ederek tanıtıyoruz. Ayvansaray, Büyükada, Edirnekapı, Galata, Gülhane, Hasköy, Kadırga, Kanlıca,  Kasımpaşa, Samatya, Sarıyer Hanlar, Suriçi, Üsküdar, Yeniköy. İstanbul'un 14 semtine ait 910 fotoğraf.