HATTAT MAHMUT CELALETTIN EFENDI

Mahmut Celalettin Efendi; Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış önemli bir hattattır Aslen Dağıstan’da doğmuştur. Kesin doğum tarihi bilinmemektedir. Ailesi ile Dağıstan’dan İstanbul’a göçmüştür. İlkyazım derslerini Ak Molla Ömer Efendi ve Hoca Rasim Efendi’nin talebelerinden Abdüllatif Efendi’den almıştır. Yamakzade Salih Efendi ve Ebubekir Raşit Efendi’ye yazı dersi almak için yaptığı müracaatlar ise, dik başlılığı sebebiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine, Hafız Osman Efendi’nin eserlerine bakarak kendi kendini yetiştirmiştir. Sülüs ve nesih yazıda kendine has güzel bir tavra sahip olmuş ve çok kuvvetli ve kudretli eserler ortaya koymuştur. Celi sülüste ise aynı başarıyı gösterememiştir; celi sülüs harfleri donuk ve küt kalmıştır. Celi’nin istifinde de harfler birbirinden bağımsız gibi kalmıştır. Hereke ve tezyinat işaretlerini başarılı bir şekilde dağıtamamıştır. Aynı dönemde yaşayan celi sülüs üstadı Hattat Mustafa Rakım Efendi’nin celi sülüste yaptığı atılım ve değişimin yanında, Mahmut Celalettin’in celi anlayışı tutunamamıştır.

Sultan Abdülmecit’in, Mahmut Celalettin’in talebesi Mehmet Tahir Efendi’nin talebesi olması sebebiyle bir ara hattatların çoğu, padişahın sevkiyle Mahmut Celalettin Efendi yolunda eserler vermişseler de padişahın ölümü ile bu yol terk edilmiştir. Hattat Necmettin Efendi, Hattat Mustafa Rakım ile Mahmut Celalettin arasındaki farkı, dinlerdeki mezhep ayrılığına benzetmiştir. İkisinin de kaynağında Hafız Osman’a varır. Mahmut Celalettin Efendi’nin, Mushaf ve dua kitapları yanında, hilye ve kır’a şeklinde eserleri mevcuttur. Eyüp Mihrişah Sultan Türbesi celi sülüs iç kuşak yazısı Mahmut Celalettin Efendi’ye aittir. 1829 yılında vefat etmiş ve Eyüp Nişancı Şeyh Murat Dergahına defnedilmiştir.