HAT ESERLERI

 • HATTAT MEHMET NAZIF BEY

  HATTAT MEHMET NAZIF BEY

  Mehmet Nazif Bey;  Sultan Abdülaziz döneminde yaşamış önemli bir hattattır. 1846 tarihinde Ruscuk’ta dünyaya gelmiştir. Aslan Kırımlı olup babası Mustafa Efendi’dir. Ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul’a gelmiştir. Küçük yaşta Enderun-ı Hümayun’a verilmiştir. Hattat Mehmet Şefik bey’den ve Hattat Abdülahat Vahdeti’den sülüs ve nesih yazılarını meşk etti. Daha sonra Hattat Sami Efendi’den talik, celi divanı, tuğra ve celi sülüs meşketti. Erkan-ı ...

  Devamı

 • HATTAT MUSTAFA RAKIM EFENDI

  HATTAT MUSTAFA RAKIM EFENDI

  Mustafa Rakım Efendi;  Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Ünye’de 1757 yılında doğmuş ve 1825 yılında İstanbul’da vefat etmiş Osmanlı Hat Sanatının önemli bir sanatçısıdır. "Hat sanatının inkilapçısı" olarak anılan Hattat Rakım’ın getirdiği yeniliklerden sonra Türk hat sanatı tarihi “Rakım öncesi” ve “sonrası” olarak ikiye ayrılacak incelenir olmuştur. Celi sülüs hattı ve padişah tuğralarında, o güne kadar yapılamayanları ...

  Devamı

 • HATTAT SAMI EFENDI

  HATTAT SAMI EFENDI

  Hattat Sami Efendi;  Sultan Abdülmecit döneminde yaşamış önemli bir hattattır.  13 Mart 1838 tarihinde İstanbul’da İsmail Hakkı ismiyle dünyaya geldi. Babası yorgancılar kethüdası Hacı Mahmut Efendi’dir. Hattat Mustafa Rakım Efendi ekolünden olup farklı bir şive sahibidir. İlk yazılarında "Yorgancızade" imzasını kullanmıştır. Sıbyan mektebinde okurken Boşnak Osman Efendi'den aklam-i sitteyi, Mümtaz Efendi’den Babıali rikası meşketti. Bilhassa celi sülüs ve celi talikte ...

  Devamı

 • HATTAT SEYH HAMDULLAH

  HATTAT SEYH HAMDULLAH

  Hattat şeyh Hamdullah;  Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Fatih Sultan Mehmet’in 1481 yılında vefatı üzerine Amasya sancağındaki oğlu Sultan Beyazıt İstanbul’a gelerek tahta geçmiştir. Kısa bir süre sonra da Amasya’da tanıdığı ve takdir ettiği Şeyh Hamdullah adlı hattatı başkente davet etmiş, O da ailesi ve kendi gibi hattat olan damadıyla beraber İstanbul’a gelmiştir. Sultan Şeyh Hamdullah’a İstanbul ...

  Devamı

 • HATTAT SULTAN ABDÜLMECIT

  HATTAT SULTAN ABDÜLMECIT

  Hattat Sultan Abdülmecit; 1823 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Hattat padişahlar arasında önemli bir yere sahiptir. İleri görüşlü ve keskin zekalı biri olarak bilinir. Saltanat yılları, Tanzimat’ın ilanı ile oldukça hareketli geçen padişah, hayır eserlerine çok önem vermiş ve bu döneminde birçok camiyi tamir ettirmiştir. Bunların yanında birçok ta yeni camiler yaptırmıştır. Hat sanatını Mehmet Celalettin’in talebesi Mehmet Tahir Efendi’den öğrenmiştir. Sülüs ...

  Devamı

 • HATTAT SULTAN II. MAHMUT

  HATTAT SULTAN II. MAHMUT

  Hattat Sultan II. Mahmut;  Şiir müsiki yanında güzel yazıya da meraklı olan Sultan II. Mahmut 1785 yılında doğmuştur. Babası I. Abdülhamit, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Amcası Sultan III. Selim ‘in himayesinde yetişti. Daha şehzadeliğinde Adli mahyası ile şiirler yazdı. Şehzadeliğinde Kebeçizade Mehmet Vasfi Efendi’den sülüs-nesih çalışarak 1807 tarihinde icazet aldı. 1808 tarihinde padişah oldu. Padişah olduktan sonra Hattat Mustafa Rakım ...

  Devamı

 • HATTAT SUYOLCU MUSTAFA EYYÜBI

  HATTAT SUYOLCU MUSTAFA EYYÜBI

  Suyolcu Mustafa Eyyübi Efendi;  Osmanlı Hat dünyasında Suyolcu veya Eyyübi isimleri ile tanınır. Doğum tarihi bilinmekte olup Eyüp’te doğmuştur. Devhatül-Küttab isimli önemli bir eseri yazan Mehmet Necip Efendi’nin büyükbabasıdır. Hat sanatı derslerine Dede ile başlayıp I.Derviş Ali’nin öğretiminden geçti. Kısa sürede ahlam-ı siteyi öğrenerek icazetname aldı. Daha sonra Kadiri tarikatına intizap edip tasavvuf terbiyesi aldı. Elliden fazla Mushaf, yüz adet ...

  Devamı

 • HATTAT TEKNECIZADE IBRAHIM EFENDI

  HATTAT TEKNECIZADE IBRAHIM EFENDI

  Teknecizade İbrahim Efendi; Sultan IV. Mehmet döneminde yaşamış önemli bir hattattır. İstanbul doğumlu olup daha çok celi yazı ile meşhur olmuştur. Teknecizade İbrahim Efendi’nin yazıları Hat sanatının tarihi seyri içinde bir merhaleyi teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Osmanlı’da celi sülüs yazının terakki ettiği ve harflerin güzelleşmesi uğrunda çok yol kat edildiği bilinmektedir. Bu gelişme Teknecizade’nin yazılarında görülmektedir. Belli harflerde bir ...

  Devamı

 • HATTAT YESARI MEHMET ESAT EFENDI

  HATTAT YESARI MEHMET ESAT EFENDI

  Yesari Mehmet Esat Efendi;  Sultan I. Abdülhamit döneminde yaşamış önemli bir hattattır. Yesari Mehmet Esat Efendi selefleri olan, hat sanatının ustalarından, Şeyh Hamdullah, Süleymaniye camiindeki yazılarını hayranlıkla gördüğümüz Ahmet Şemsettin Karahisari ve 17. asrın en büyük Hattatı Hafız Osman Efendiler gibi hat sanatına yenilik getirmiştir. Osmanlı sanatkarları belli başlı hat nevileri olan; Kufi, Muhakkak, Reyhani, Nesih, Celi Sülüs, Tevki, Raik'a, ...

  Devamı